Kultur- og naturreise

Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet sto bak innovasjonsprosjektet Kultur- og naturreise 2012-2015. Miljødirektoratet deltok 2012-2014.

Aktivitetene i Kultur- og naturreise var konsentrert rundt to hovedmålsetninger; tilrettelegge for og stimulere til økt bruk av offentlig data i blant annet mobile formidlingsløsninger. Og å bidra til åpen og enkel tilgjengeliggjøring av mer data av bedre kvalitet.

Prosjektet la til rette for at innhold fra våre fagdatabaser skulle åpnes opp og gjøres tilgjengelig slik at innholdet kunne tas i bruk og videreutvikles av andre i eksisterende og nye tjenester. Av andre offentlige virksomheter, reiseliv, lokalt reiseliv, i friluftsliv og undervisning mm. Dataene må da ha status som åpne data.

Samordning og enkel tilgang sto sentralt. Samordning, i denne sammenheng, betyr å kunne tilby data fra oss prosjekteiere og våre samarbeidspartnere via en nasjonal digital infrastruktur. Hensikten var at det skulle bli enklere å få oversikt over innholdet og å hente ut data.

Et overordnet mål var å øke kunnskap om og skape engasjement for kulturminner og naturverdier.

Gjennom prosjektperioden har etatene bidratt til holdningsendring i egne organisasjoner og i flere fagmiljøer knyttet til forvaltning og bruk av åpne data og felles løsninger. Gjennom å prøve og feile har en utviklet konkrete nasjonale formidlingsløsninger. Og prosjektet har tvunget oss til å se egne data i et nytt lys – med hensyn til kvalitet, bruksområder og forvaltning på tvers i egen organisasjon og i sammenheng med andre etater og organisasjoner data. Ved å være et åpent prosjekt ble man et samlingspunkt for stadig flere med interesse for hvordan man kan få til enklere måter å tilgjengeliggjøre og formidle data på tvers. For på den måten å gi dem økt verdi og nå ut til flere brukere. Prosjektet ble et stort kunnskapsbyggings- og delingsprosjekt.  Økt interesse har skapt økt synlighet i samfunnet – og medfører et større potensiale for verdiskaping.

På bakgrunn av resultatene og erfaringene fra Kultur- og naturreise ønsket vi fire etater å arbeide videre i et tverretatlig samarbeid.  Vi er kun kommet et lite stykke på veien i våre omfattende felles utfordringer i å tilby våre data på en måte som gjør det enklere for flere brukergrupper å oppdage dem, ta dem i bruk i ulike sammenhenger og ikke minst kunne se data fra ulike eiere i sammenheng.